37 / 39
Maria Carola Cecchin

© Montage Aleteia / www.cottolengo.org