3 / 39
Anna Maria Rubatto

© Montage Aleteia / Antoine Mekary