16 / 39
Cosma Spessotto

© Montage Aleteia / LaNetaSV, Public domain, via Wikimedia Commons